Ajankohtaista

Outi Hägg väitteli yrittäjyysidentiteetistä: Yrittäjäksi kasvetaan rituaalien ja riittien kautta

11.07.2011

”Yrittäjäidentiteetti kehittyy vaihe vaiheelta rituaalisessa prosessissa, sillä ihminen kaipaa paalun paikkoja, symboleja, riittejä ja rituaaleja”, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen koulutuspäällikkö Outi Hägg sanoo.

OutiHagg2.jpgTuoreessa väitöskirjassaan Hägg tutki luovan alan ammatillisena täydennyskoulutuksena tarjottavaa yrittäjyysvalmennusta. Tutkimusaineistona oli neljä perättäistä tapaustutkimusta vuosilta 2005-2008, ja niiden pohjalta syntyi teoreettinen malli yrittäjäidentiteetin kehittymisestä rituaalisessa prosessissa.

”Riittejä voivat olla kasvupolun konkreettinen mallintaminen ja tavoitteiden julkistaminen tai muutoksen tuomien uusien roolien tunnistaminen ja niiden omaksuminen.”

Hän muistuttaa, että yrittäjyysvalmennuksissa on perinteisesti kehitetty liiketoimintaa, ei ihmisiä. Yrittäjyyttä on myös pidetty näihin päiviin saakka enemmän taloudellisena kuin inhimillisenä käyttäytymisen muotona.

”Niinpä yrittäjyysvalmennuksissa yrittäjyyteen samaistuminen on jäänyt  vähälle huomiolle.”

Hägg tuntee hyvin luovien alojen pk-yritysten arjen. Tekstiilialan muotoilijaksi valmistuttuaan hän työskenteli parisenkymmentä vuotta luovien alojen yrityksissä tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja johtamisen tehtävissä sekä ammattiopettajana.

Väitöskirjassaan ”Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti” hän pohtii, kuinka ihmisiä voi valmentaa yrittäjyyteen.

”Luovalla alalla ammatillisuuden ja yrittäjyyden yhdistäminen on pyritty sivuuttamaan toteamalla, että yrittäjyys on vain tapa organisoida elämään. Yrittäjyysvalmennuksissa olen kuitenkin huomannut, että yrittäjäksi aikovat kamppailevat identiteetin muutoksen kanssa. Siksi valmentajan pitäisi ymmärtää ihminen kokonaisvaltaisena olentona.”

Yrittäjyysidentiteetti työstämisen kohteena

Ihminen myös irrottautuu entisestä siirtyessään kohti yrittäjyyttä.

”Ensimmäinen vaihe on affektiivinen eli yrittäjäksi aikovilla on syvä riippuvuussuhde toisiinsa. Sen jälkeen tulee konatiivinen vaihe, jonka aikana syntyy motivaatio ja tahto ryhtyä yrittäjäksi. Kognitiivisen vaiheen aikana hankitaan tietoa ja kasvaa nälkä oppia asioita. Vaiheet voivat mennä myös lomittain.”

Ennen kuin ihminen lopulta kokee itsensä identiteetiltään yrittäjäksi, edessä on hämmentävä vaihe. Tämä yllätti myös Outi Häggin ja sai etsimään taustalle teoriaa jopa antropologiasta.

”Liminaalinen tila on välitila, joka on paitsi mielenkiintoinen, myös hyvin hämmentävä. Siinä ollaan rajanylitysvyöhykkeellä joskus suurenkin epävarmuuden tilassa.”

Rituaaliteorioista löytyi lopulta vastaus siihen, että yrittäjäksi ryhtymiseenkin tarvitaan siirtymäriittejä.

”Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on selkeästi yksi sellainen. Myös oman liikeidean esitteleminen rahoittajalle voi olla sellainen. Ne olla valtavia riittejä, joissa ihminen ottaa itselleen enemmän yrittäjän identiteettiä.”

Riitteihin voivat kuulua myös käyntikortit, ensimmäinen kaupparekisteriote, kotisivut tai toimitilojen vuokrasopimus.

”Ihminen kaipaa paalun paikkoja, symboleja ja rituaaleja.”

Myös kieli kuuluu identiteetin luomiseen. Luovien alojen ihmisille bisneskielikin voi olla vierasta ja siksi se on opeteltava.

”Joskus olemme valmennuksessa kirjoittaneet ylös jokaisen uuden käsitteen, avanneet sen ja toistaneet sitä. Yrittäjän on tultava bisneskielen kanssa tutuksi vaikka pelien ja leikkien avulla niin, että uudet käsitteet eivät enää jää kurkkuun kiinni.”

Yrittäjyysvalmennus auttaa aloittavia yrittäjiä

Yrittäjäidentiteettiä vahvistaa tarinallisuus, kun valmennettava tuo esille omaa yrittäjyyttään sekä vertaisyhteisössä että sen ulkopuolella.

”Rituaalisten vaiheiden, riittien ja symbolien kokemisen merkitys tulee esille siinä, että ne herättävät valmennettavissa minäidentiteetin kehittymisprosessin. Tutkimusten perusteella tämän tulisikin olla yrittäjyysvalmennusten tavoite.”

Yrittäjä käy yrittäjyytensä elinkaarella läpi erilaisia vaiheita, joita riitit voivat helpottaa. Kun yritys on toiminut muutaman vuoden, saattaa herätä halu kasvaa ja kansainvälistyä.

”Silloin yrittäjä joutuu tavallaan kirjoittamaan oman tarinansa uudelleen. Valmentajan on ymmärrettävä ihminen kokonaisvaltaisena, tuntevana, tahtovana ja toimivana olentona. Muutos koskettaa yrittäjää kokonaisvaltaisesti ja hän joutuu rakentamaan uudelleen yrittäjäidentiteettiään.”

Yrittäjyys kaipaa monenlaista tukea

”Yrittäjän on tärkeää uskoa itseensä, uskaltaa ottaa riskejä, heittäytyä tuntemattomaan ja kokeilla. Eikä ole niin vaarallista, vaikka välillä menee rähmälleen. Takapakkia voi tulla, jos yrittää saavuttaa seuraavan vaiheen liian nopeasti. Koko prosessi on käytävä läpi.”

Outi Hägg vetää yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia myös opettajille eri paikkakunnilla.

”Opettajat kokevat saavansa yrittäjyyskasvatuksesta itselleen työvälineen, jonka avulla he voivat viedä yrittäjämäistä ajattelutapaa eteenpäin oppilaitoksissa.”

Outi Hägg on parhaillaan mukana myös monissa Pienyrityskeskuksen koordinoimissa luovien alojen kansainvälisissä hankkeissa. Hän kehittää uudenlaisia yrittäjyyskoulutusmalleja myös kasvuhakuisille luovien alojen yrityksille Virossa, Latviassa ja Ruotsissa osana Creative Entrepreneurship Training Network eli Creaent-hanketta.

Outi Häggin väitöskirja tarkastettiin 22.6.2011 Tampereen yliopiston Hämeenlinnan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Vastaväittäjänä toimi professori Matti Koiranen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Pekka Ruohotie.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus koulutuspäällikkö Outi Hägg, puh. 040 762 0244, sposti: outi.hagg(at)aalto.fi

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin