Kehittämistarjonta

LTT-Tutkimuspalvelun julkaisut 2002-2008

Syrjä Hannele ja Mikko Valtakari (2008). Romanien pitkä matka työn markkinoille. Tutkimus romanien työmarkkinoille sijoittumisen edistämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 22/2008. http://www.tem.fi/files/20018/TEMJul_22_2008_tyo_ja_yrittajyys.pdf

Kiuru, Pertti, Mervi Rajahonka ja Soile Kotala (2008). Tekesin hankerahoituksen vaikuttavuus - innovaatioprosessia koskevien hypoteesien testaus jälkiraportointiaineistossa. Teoksessa: Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta, Tekesin katsaus 229/2008.
http://www.tekes.fi/julkaisut/Tilastoanalyysi.pdf

Jari Karjalainen - Pertti Kiuru - Hannele Syrjä - Sakari Kainulainen - Harri Kostilainen - Anna-Maija Karjanlahti (2008). Selvitys maahanmuuttajien ohjauksen ja palvelujen organisoinnista pääkaupunkiseudulla. http://www.te-keskus.fi/Public/download.aspx?ID=11608&GUID={101A96D3-2B7D-4CCC-A811-C70D7A084219}

Valtakari Mikko, Hannele Syrjä ja Pertti Kiuru (2008). Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistamisen vaikuttavuus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 19/2008. http://www.tem.fi/files/19713/TEMJul_19_2008_tyojayrit.pdf

Muutosturva uudenlaisen yhteistyön airuena - Muutosturvan toimeenpanon ja toteutuksen arviointitutkimus 2007. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt331.pdf

Pertti Kiuru - Toni Riipinen: Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi kansantalouden näkökulmasta. Puolustusministeriö 2007 http://www.defmin.fi/files/1053/Asevelvollisuusjarjestelman_yhteiskunnallisia_vaikutuksia.pdf


Valtakari, Mikko, Mervi Rajahonka ja Erkki Tikkanen (2007). Biomateriaaliosaamisesta liiketoimintaa. Combio teknologiaohjelman loppuarviointi. Teknologiaohjelmaraportti 10/2007.
http://www.tekes.fi/julkaisut/Combio_arviointi.pdf

Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Markku Tinnilä ja Anssi Kujala. Teknologiaohjelmien strategiatyön ja johtamisen arviointi. Teknologiaohjelmaraportti 6/2007.
http://www.tekes.fi/julkaisut/Teknologiaohjelmien_strategiatyon_arviointi.pdf

Tekesin vaikuttavuus. Asiakaskyselyjen ja teknologiaohjelmien arviointien analyysi. Teknologiakatsaus 203/2007
http://www.tekes.fi/tekes/netra/seuranta/raportit06/03_Tekesin_vaikuttavuus_katsaus203-07.pdf

Valtakari, Mikko, Robert Arnkil, Jari Karjalainen ja Pertti Kiuru (2007). Työ elämän kehittämisohjelman (TYKES) väliarviointi. Työministeriö 2007).

Rajahonka, Mervi, Senja Svahn, Markku Tinnilä ja Mikko Valtakari (2006). Kohti verkostomaista liiketoimintaa. ELO-teknologiaohjelman loppuarviointi. Teknologiaohjelmaraportti 15 /2006.
http://www.tekes.fi/julkaisut/Kohti_verkostomaista_liiketoimintaa.pdf

Syrjä Hannele, Jari Karjalainen ja Mikko Valtakari (2006). "Hyvin meni vaikka välillä hirvitti". Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta 2000-2006. Työministeriö, ESR tutkimukset ja selvitykset 9/06 http://www.mol.fi/esr/fi/__yleiset/valittajaselvitys.pdf

Karjalainen Jari, Atso Andersén, Iikka Kuosa ja Pekka Pättiniemi (2006). Sosiaalisten yritysten lain toimivuus ja toimeenpano. Työpoliittinen tutkimus 307. Työministeriö. Helsinki 2006 http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt307.pdf

Niilola, Kari ja Mikko Valtakari (2006). Kotitalousvähennys kotipalvelumarkkinoiden synnyttäjänä sekä palveluyrittäjyyden ja työllisyyden lisääjänä. Työpoliittinen tutkimus 310. Työministeriö. Helsinki 2006 http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt310.pdf


NETS - Networks of the Future 2001-2005. Executive Summary. Ed. Mervi Rajahonka and Mikko Valtakari. Technology Programme Report 12/2005. Helsinki 2005
http://www.tekes.fi/julkaisut/NETS_arvio_engl.pdf

Valtakari, Mikko, Mervi Rajahonka, Timo Paju ja Heikki Äyväri (2005). NETS-tulevaisuuden verkot 2001-2005 - teknologiaohjelma
http://www.tekes.fi/julkaisut/NETS_arvio.pdf

Syrjä, Hannele, Sari Pitkänen, Jari Karjalainen ja Mikko Valtakari (2005). Kehittämisimpulsseja valtavirtaan. Suomen Equal -ohjelman toimeenpanon väliarviointi. Väliarvioinnin loppuraportti. http://www.mol.fi/esr/fi/__yleiset/equalvaliarvioinninloppuraportti1606.pdf

Kiuru, Pertti: Selvitys yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen vaikutuksista. KTM Julkaisuja 22/2005. 2005 http://julkaisurekisteri.ktm.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/C221DCF54118FE90C22570AC002ECCF3/$file/jul22mos_2005_netti.pdf

Valtakari, Mikko, Jari Karjalainen ja Robert Arnkil. Työhallinnon rooli alueellisissa kehittäjäverkostoissa - Sidosryhmien näkökulma työhallinnon rooliin ja verkostoyhteistyön kehittämismahdollisuuksiin alue- ja paikallistasolla. Työpoliittinen tutkimus 288. Työministeriö. Helsinki 2005 http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt288.pdf

Niilola, Kari, Mikko Valtakari, Iikka Kuosa (2005). Kysyntälähtöinen työllistäminen ja kotitalousvähennys. Työpoliittinen tutkimus 266. Työministeriö. Helsinki 2005. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt266.pdf

Valtakari Mikko, Jari Karjalainen ja Pertti Kiuru. ESR-hallinnon kehittäminen - Selvitys yrityksiin kohdistuvien ESR- hankkeiden toi¬meen¬panon hankaluuksista ja kehittämishaasteista sekä niitä koskevat viranomaisten havainnot ja toimenpide-esitykset. Työministeriö 2005.

Rajahonka Mervi, Pertti Kiuru ja Mikko Valtakari (2004). Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 45 -2004. http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaisupankki_files/219_yrittajyysjulkaisuC45.pdf


Syrjä, Hannele, Sanna-Mari Lyytinen, Leila Partanen, Sari Pitkänen, Jari Karjalainen, Taina Kilpinen ja Mikko Valtakari (2004). Kokeilevuudesta valtavirtaistamiseen II väliraportti. Suomen Equal-yhteisöaloiteohjelman toimeenpanon väliarviointi. Arvioinnit 15/04 , Työministeriö

Syrjä, Hannele, Robert Arnkil, Sanna-Mari Lyytinen, Sari Pitkänen, Jari Karjalainen, Sani Kaajas ja Mikko Valtakari (2003). Suomen EQUAL-yhteisöaloiteohjelman toimeenpanon väliarviointi. Kehittämisen vauhdittamisesta tulosten koostamiseen. Väliarviointiraportti. Työministeriö, Arvioinnit 13/04.
Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006. Väliarviointi. EU-ohjelmat -julkaisusarja 3/2004. Sisäasiainministeriö. Helsinki 2003.

Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelma 2000-2006. Väliarviointi. EU-ohjelmat -julkaisusarja 1/2004. Sisäasiainministeriö. Helsinki 2003.

Itä-Suomen tavoite 1-ohjelma 2000-2006. Väliarviointi. EU-ohjelmat -julkaisusarja 2/2004. Sisäasiainministeriö. Helsinki 2003.

Kivikko Lasse, Matti Kärkkäinen, Matti Pulkkinen, Mervi Rajahonka, Toni Riipinen ja Mikko Valtakari (2004). Teknologia toimialojen uudistajana. Teknologiaohjelmaraportti 7/2004. Tekes, Helsinki 2004. http://www.tekes.fi/julkaisut/teknologia_toimialojen.pdf

Valtakari Mikko, Seppo Leminen, Pertti Kiuru, Jari Karjalainen ja Mer¬vi Rajahonka (2004). Tuottava toimisto 2005 -projektin liiketoimin¬tamahdollisuuksien arviointi. LTT-Tutkimus Oy:n julkaisuja. http://www.tervetalo.net/tt2005/files/tt2005_arviointiraportti.pdf

Valtakari Mikko, Matti Pulkkinen, Seppo Leminen, Tommi Pelkonen, Mervi Rajahonka, Pertti Kiuru ja Heikki Laurila (2004.) Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi. Teknologiaohjelmaraportti 11/2004. Tekes, Helsinki 2004. http://www.tekes.fi/julkaisut/kaupallistaminen_ja_innovaatiotavoitteet.pdf

Karjalainen Jari, Mikko Valtakari, Anne Aholainen, Kari Lindström ja Saija Koskensalmi (2003). Osaamispääoman kehittäminen tukemaan yrittäjyyttä, työelämän uudistumista sekä tutkimustulosten ja teknologian hyödyntämistä. ESR Suomen tavoite 3 -ohjelma, toimintalinja 4 väliarvioinnin loppuraportti. ESR arvioinnit 12/04. Työministeriö 2004.

Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma 2000-2003. Päätös- ja arviointiraportti. Vantaa 2003.

Valtakari, Mikko, Mervi Rajahonka, Marianne Vainio, Seppo Leminen ja Toni Riipinen (2003). Toimialoja kehittävien teknologiaohjelmien (SPIN, KIVI, DIVAN) arviointi. Teknologiaohjelmaraportti 18/2003. Tekes. Helsinki 2003. http://www.tekes.fi/julkaisut/DIVAN_KIVI_SPIN_arviointi.pdf

Niilola, Kari ja Pertti Kiuru (2003). Sivutoiminen yrittäjyys ja sen edistämismahdollisuudet . LTT Tutkimus Oy:n julkaisuja.

Arnkil Robert, Spangar Timo, Nieminen Jarmo, Pitkänen Sari, Karjalainen Jari, Aho Simo (2003). Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa. Tutkimukset ja selvitykset 10/03. Työministeriö 2003.

Mikko Valtakari & Jari Karjalainen (2002). National Evaluation Project Supporting the Impact of Evaluation of the EES in Finland (NEP-fi.) Entrepreneurial level; Administrative simplification and self-employment, Employment creation in services and in the local and social economy. LTT-Tutkimus Oy. Julkaisussa Impacts of the EES. National evaluation of the effects of the European Employment Strategy in Finland. EES evaluation project 2002, Ministry of Labour.

Kiuru, Pertti, Matti Pulkkinen, Toni Riipinen: Espoon elinkeinorakenne ja verotuottojen herkkyys suhdanteiden muutoksille. Raportteja Espoosta 3 /2002. Espoo 2002.
http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11894;37617;73019;75250;75262

Rajahonka, Mervi, Lasse Kivikko, Mikko Valtakari ja Matti Pulkkinen (2002). Avautuneet sähkömarkkinat ja jätteiden energiakäyttö - lainsäädännöllä synnytettyinä markkinoina. Teknologiaohjelmaraportti 13/2002. Tekes. Helsinki 2002. http://www.tekes.fi/julkaisut/Tesla_arviointi.pdf

Valtakari, Mikko ja Mervi Rajahonka (2002). Kilpailukykyä yritysten toimintatapoja kehittämällä - GPB-, ProBuild- ja Laatu-ohjelmien arviointi. Teknologiaohjelmaraportti 10/2002. Tekes. Helsinki 2002. http://www.tekes.fi/julkaisut/Kilpailukyky.pdf

Byckling, Sami - Raija Järvinen - Pertti Kiuru - Kimmo Koski - Hannu Koverola - Paavo Saarinen: Kaupan suuryksiköiden kilpailuvaikutusten arviointi. Sarja B 167. Helsinki 2002.

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 09.09.2011.