EU-hankkeet

Kimmoke

KIMMOKE - yrittäjyyden edistämiseen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen seudullisesti 01.01.2013 – 31.12.2014

Hankkeen toimenpiteet:

1. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN MONIMUOTOISEN VERKKOKURSSIN TUOTTEISTAMINEN JA PILOTOINTI mm. ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA MUIDEN ETELÄ-SAVON KOULUJEN KANSSA YHTEISTYÖNÄ

Laajemmat ja fyysistä läsnäoloa vaativat opettajien täydennyskoulutukset on todettu haasteellisiksi järjestää. Pääosin verkkoympäristössä tapahtuvat yrittäjyyskasvatuksen opinnot nähdään mahdollisuudeksi syvällisempään yrittäjyyden valmennukseen. Verkko-opetukseen linkitetään kehittämistehtävät oman yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Verkkokurssi antaa osallistujille laaja-alaisen kuvan yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus ja työelämä sisällytetään osaksi opetusta ja yrittäjämäisen oppimisen ja tekemisen merkitystä korostuu.

Hankkeen aikana luodaan ja pilotoidaan monimuotoinen yrittäjyyskasvatuksen verkkokurssi, jossa on vuorovaikutuksellisia osioita, verkossa tapahtuvia yhteisiä tilaisuuksia, kehittämistehtäviä oman työn ja innovaatioiden kehittämiseen.

2. MAAKUNNALLISEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIAN KIRJOITTAMINEN

Mikkelin seudulla on aloitettu kevennetty strategiatyö eri tahojen toimesta. Tavoitteena on luoda alueelle yrittäjyyskasvatusstrategia, jotta kaikilla osapuolilla on selkeä rooli ja tehtävä yrittäjyyskasvatuksen kentällä. Tavoitteena on esitellä alueen hyviä käytänteitä valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti että myös hankkia mallinnusta kansainvälisiltä foorumeilta. Aluksi luodaan Mikkelin seudun yrittäjyyskasvatusstrategia, joka sen jälkeen levitetään koko maakunnan tietoon verkostoyhteistyöllä.

3. KOULU-YRITYSYHTEISTYÖN JA INNOVAATIOTOIMINNAN MALLIN KEHITTÄMINEN

Koulujen ja yrityselämän välinen yhteistyö yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edelleen kehittämiseksi on erittäin tärkeää oppilaiden työllistymisen, innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisen kannalta. Yhteistyö on usein kuitenkin haastavaa esimerkiksi opettajien ja yrityselämän kiireiden vuoksi. Pienet mikroyritykset kokevat koulu-yritysyhteistyön olevan isompia yrityksiä koskeva asia. Yhteistyön monet muodot eivät aukea osapuolille kovinkaan helposti. Osapuolilla on kiinnostusta toimintaan, mutta käytännön toteutus ontuu.

Hankkeessa edistetään Etelä-Savon alueen oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa. Nuorten kytkeminen yrityksiin opintojen eri vaiheessa tukee nuorten integroitumista alueeseen ja nopeuttaa työllistymistä sekä vastaavasti saa oppilaitokset reagoimaan nopeammin yrityselämän muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on verkottaa kouluja ja yrityksiä, jotta yhteistyö vahvistuu. Yrityksille yhteistyö on mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tapa varautua tulevaan tutustumalla alueen oppilaisiin. Oppilaiden kannalta tavoitteena on tuoda työelämää tutuiksi oppilaille, antaa heille kokemusta työelämän pelisäännöistä, lisätä työelämävalmiuksia ja herättää kiinnostusta yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistoimintaa kohtaan. Järjestetään matching tilaisuuksia ja innovaatiosessiota yritysten ja koulujen kesken.

Yhteyshenkilö:

Anne Gustafsson-Pesonen, projektipäällikkö, anne.gustafsson-pesonen(at)aalto.fi

eu-eakr.jpg vipuvoimaa.jpg FI_Maakuntaliitto_vaaka.jpg
Päättynyt 2pv

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 24.04.2014.