EU-hankkeet

Koulutusvienti kasvuun ! -hanke 1.1.2011 - 31.12.2013

Koulutusvienti kasvuun ! -hankkeessa kehitetään

a) Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiden ja Mikkelin Ammattikorkeakoulun koulutusvientiä ja lisäarvoa tuovien, teknologista, pedagogista ja sisältöosaamista yhdistävien asiantuntijapalvelujen kehittämistä yksityisen sektorin kanssa ja

b) sitä kautta kehitetään Etelä-Savon alueen yritysten kansainvälistä toimintaa, asiakkuuksia ja kumppanuusverkostoja hyödyntämällä koulutusviennin mukanaan tuomaa kansainvälistä verkostoa ja kontakteja

Kohderyhmät

Projektin yhtenä kohderyhmänä ovat Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiden sekä Mikkelin Ammattikorkeakoulun asiantuntijat, joiden osaamista kehittämällä kehitetään koulutustuotteita ja -palveluja jotka edistävät välillisesti koko Etelä-Savon elinkeinoelämän kansainvälisyyttä ja parantavat alueen yritysten kasvumahdollisuuksia.  Projektin kohderyhmänä ovat erityisesti eteläsavolaiset PK-yritykset jotka suunnittelevat vientitoiminnan aloittamista tai kasvattamista. Projektista hyötyvät myös alueen muista oppilaitoksista valmistuvat nuoret osaajat, joille alueen yritysten kansainvälistyminen poikii uusia työpaikkoja.  Projektilla tuetaan välillisesti ulkomaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun henkilökunnan maahan asettumista sekä vastaavien suomalaisten ryhmien liikkuvuutta ulkomaille.

Hankkeen toimenpiteet

Projektiin osallistuva yksiköt ja yritykset tekevät yhteistyötä vientikelpoisten koulutus- ja konsultointipalvelujen tuotekehityksessä etenkin Venäjän ja Aasian markkinoille.

1) Projektiin osallistuvissa yksiköissä kartoitetaan omat asiantuntijat sekä kartoitetaan vientiin tähtäävät alueen yritykset.  Arvioidaan vientikelpoisten koulutus- ja konsultointipalvelujen edellytykset ja mahdollisuudet Etelä-Savon kannalta.

2) Laaditaan projektiin osallistuville koulutusyksiköille ja yrityksille yhteinen toimintastrategia siitä mitä koulutus- ja konsultointipalveluja yksiköt alkavat järjestelmällisesti kehittää alueen yritysten tarpeisiin ja vientiin sopiviksi.

3) Yksiköiden asiantuntijoita valmennetaan vientimahdollisuuksien analysointiin, markkinoiden kartoitukseen ja koulutusviennin aloittamiseen.  Järjestetään foorumeita vertaiskehittämiseen ja kokemusten  jakamiseen myös muille yrityksille jotka eivät ole mukana projektissa.

4) Pilotoidaan ensimmäisiä vientiin suunnattuja koulutus- ja konsultointipalveluja määrätyillä kohdealueilla ja segmenteissä yhdessä alueen yritysten kanssa.

5) Arvioidaan pilotoinnin onnistumista, tuloksia ja jatkoa. Tehdään selvitys toimijoiden kokemuksista ja saaduista hyödyistä.

Hankkeen osatoteuttajina ovat Aalto yliopiston Pienyrityskeskuksen lisäksi  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Lappeenrannan teknisen yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratorio sekä Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä.

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja:   projektijohtaja Jorma Pohtola, 040-3538269, jorma.pohtola@aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.