EU-hankkeet

PK-seudun yrittäjyys-ekosysteemin toiminnan vaikuttavuus ja mittarit (Start Up Ecosystem)

Pk-seudulla ja Uudellamaalla on hyvin moninainen verkosto yrittäjyyspalveluita. Ensin Helsinki-vetoisesti, sitten pk-seudun tasolla ja laajentuen seuraavaksi Uudellemaalle, on operatiivisten toimijoiden tasolta käynnistynyt yrittäjyys-ekosysteemiyhteistyö, joka tähtää maailmanluokan yrittäjyysympäristön luomiseen. Toimintaan sitoutuvat julkiset ja yksityiset toimijat luovat tehokkaan toimintamallin, jossa mm. eri toimijat erikoistuvat selkeämmin.

Eri osapuolet ovat mitanneet toimintansa vaikuttavuutta ja tehokkuutta kukin omilla tavoillaan ja pääsääntöisesti sen mukaan, miten rahoittajat ovat toivoneet. Yhteistä ovat lähinnä UYK:ien seuranta sekä ESR-projektien mittarit, jotka mittaavat lähinnä syötteitä (input) ja antavat heikon tai suppean kuvan palvelun vaikuttavuudesta. Yrityksistä monet hyödyntävät eri palveluita eikä koko yrittäjyys-ekosysteemin tasolla kyetä arvioimaan yritysten kehittymistä. Tästä johtuen vertailukelpoista tieto ei juurikaan ole olemassa alueellista, kansallista tai kansainvälistä vertailua varten. Jos palveluita kehitetään yhdessä ekosysteeminä, pitäisi toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen ulottua koko ekosysteemin tasolle lähtien yrittäjyysaktivoinnista ja liikeideoista päätyen saatuun riskirahoitukseen ja liikevaihdon kasvuun. Tätä kautta voidaan arvioida paremmin ekosysteemin tasolla pullonkauloja ja kehityskohteita. Toisaalta mittareiden kautta voidaan arvioida toiminnan vaikuttavuutta ja tuotoksia suhteessa julkisen sektorin panostuksiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda selkeä ja yksinkertainen mittaristo, joka ohjaa yrittäjyysekosysteemin toimijoita tavoitteeseen eli uuden, menestyvän liiketoiminnan synnyttämiseen tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi tavoitteena on saada kaikki eri toimijat käyttämään ehdotettuja mittareita soveltuvin osin sekä keräämään yhdessä tietoa koko ekosysteemin toimivuuden arvioimiseksi, siten että tarvittaessa voidaan analysoida yksittäisten yritysten kehittyminen tai ja eri palveluiden vaikuttavuutta, jotta panostuksia voidaan kohdentaa paremmin. Projektin tulokset auttavat julkisia ja yksityisiä yrittäjyys- ja innovaatiopalvelujärjestelmän toimijoita tuottamaan tarkoituksenmukaisempia, toisiaan täydentävämpiä ja yhteensopivimpia ja vaikuttavampia start-up/yritys -palveluita.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

  1. Arviointi- ja selvityskehyksen rakentaminen kokeneiden asiantuntijoiden toimesta
  2. Alustavien haastatteluiden + työpaja ja kyselytutkimuksen toteuttaminen ja analysointi
  3. Haastattelututkimuksen (vaihe 1) toteuttaminen ja alustava analysointi
  4. Haastattelututkimuksen + työpaja (vaihe 2) toteuttaminen ja analysointi
  5. Tulosten analysointi, johtopäätösten ja suositusten laatiminen ja raportin laatiminen
  6. Tulosten esitys ja levitys

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhdessä Laurea AMK:n kanssa.

Projektipäällikkkö: Marika Paakkala, puh. 040-8292 286, email: marika.paakkala(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 05.08.2014.